Trò chơi hàng đầu | Game bài đổi thưởng uy tín

TT Nghiên cứu UDKHKT&CGCN

Giới thiệu về Trung tâm Ứng dụng KHKT&CGCN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Số 139, tỉnh lộ 934, ấp Hòa Mỹ, TT Mỹ Xuyện, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ Email: [email protected]

 1. Lãnh đạo đơn vị:

          Giám đốc: Nguyễn Thị Thuở

Điện thoại: 0907346046

Địa chỉ email: [email protected]

 1. Chức năng-Nhiệm vụ:

A. Vị trí, chức năng

Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ là đơn vị thuộc game bài đổi thưởng uy tín được thành lập theo Quyết định số 93/QĐ-CĐCĐ ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc: Tìm kiếm, tiếp nhận, nghiên cứu phát triển công nghệ mới, tư vấn và chuyển giao công nghệ; tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực nghiệm và hoạt động sản xuất hàng hóa thuộc lĩnh vực ngành, nghề Nhà trường đang đào tạo; cung cấp điều kiện và thực nghiệm để tổ chức giảng dạy thực hành cho các học phần, môn học cho các chuyên ngành, nghề mà Nhà trường đào tạo; thực hiện chuyển giao công nghệ.

B. Nhiệm vụ

 1. Nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ mới, phát triển dịch vụ khoa học theo quy định pháp luật.
 2. Tư vấn, đánh giá, phát triển thị trường khoa học, công nghệ, phổ biến và chuyển giao công nghệ.
 3. Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng viên chức, người lao động của đơn vị theo quy định.
 4. Xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện tổ chức, quản lý giảng dạy thực hành, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đối với các chuyên ngành do Nhà trường đào tạo và lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.
 5. Tham gia biên soạn, chỉnh lý chương trình, giáo trình đào tạo; chương trình thực hành các học phần, môn học của các ngành, nghề Nhà trường đào tạo và phản biện các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án thuộc phạm qui Nhà trường đảm nhiệm.
 6. Nghiên cứu ứng dụng thực nghiệm, cải tiến phương pháp thực hành vào hoạt động đào tạo của Nhà trường.
 7. Tổ chức thực hiện các đề án, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và ứng dụng sản xuất hàng hóa; là cơ sở đánh giá hiệu quả của các đề án, dự án của Trường.
 8. Được phép quản lý, khai thác sử dụng máy móc, trang thiết bị hiện có đã được giao; hợp đồng thuê mướn máy móc, thiết bị của các đơn vị bạn, các doanh nghiệp để tổ chức hoạt động sản xuất hàng hóa thuộc lĩnh vực các ngành nghề Nhà trường đào tạo trong lĩnh vực cho phép.
 9. Chủ động tìm kiếm nguồn hàng, ký kết hợp đồng, tổ chức sản xuất, thanh lý hợp đồng trong và ngoài Trường trên cơ sở đã được giao quyền tự chủ.
 10. Phối hợp với các khoa chuyên môn trong Trường tổ chức nguồn nhân lực, thực hiện hợp đồng sản xuất đúng tiến độ.
 11. Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao công nghệ và thực nghiệm khoa học.
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng game bài đổi thưởng uy tín phân công.