Trò chơi hàng đầu | Game bài đổi thưởng uy tín

Lãnh đạo trường

Lãnh đạo game bài đổi thưởng uy tín

HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên: Nguyễn Văn Lĩnh
Sinh năm: 1981
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Điện thoại:             
Email:

 1. Là người chỉ đạo và quản lý, điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của game bài đổi thưởng uy tín . Tham mưu với lãnh đạo Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trường.
 2. Là chủ tài khoản, là người phát ngôn chính thức của Trường.
 3. Lãnh đạo chung và toàn diện các mặt công tác của Trường, định hướng chiến lược phát triển Trường; trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: chính trị, tư tưởng; bảo vệ chính trị nội bộ; tài chính; tổ chức bộ máy, nhân sự; hành chính – quản trị; cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng.
 4. Chỉ đạo, điều hành các tổ chức phối hợp thuộc trường theo quyết định thành lập của cơ quan có thấm quyền.
 5. Ký các văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ.
 6. Giải quyết các ý kiến, đề nghị, kiến nghị của viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong Trường theo đúng quy định.
 7. Chỉ đạo trực tiếp các đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng họp; Phòng Công tác học sinh, sinh viên và Quản lý thiết bị, vật tư; Thư viện.
 8. Ủy quyền hoặc phân công các Phó Hiệu trưởng thực hiện một số nhiệm vụ khi cần thiết; ủy quyền chủ tài khoản thứ hai theo quy định. Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Hiệu trưởng khi có yêu cầu hoặc Hiệu trưởng thấy cần thiết.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên: Nguyễn Văn Tâm
Sinh năm: 1973
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Điện thoại:             
Email:

Phụ trách công tác:

 1. Giúp Hiệu trưởng theo dõi chỉ đạo và quản lý, điều hành công tác: tuyển sinh, quản lý đào tạo; liên kết đào tạo; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo; công tác đào tạo thường xuyên, quan hệ doanh nghiệp.
 2. Chỉ đạo trực tiếp các đơn vị: Phòng Tuyển sinh và Đào tạo; Trung tâm Liên kết đào tạo, bồi dưỡng – Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.
 3. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua – Khen thưởng; Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo.
 4. Chỉ đạo, điều hành các tổ chức phối hợp thuộc trường theo quyết định thành lập của cơ quan có thấm quyền, khi cá nhân được phân công phụ trách.
 5. Chủ tài khoản 2.
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên: Lý Quốc Trung
Sinh năm: 1976
Học hàm, học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ
Điện thoại:           
Email:

Phụ trách công tác:

 1. Giúp Hiệu trưởng trong việc theo dõi chỉ đạo và quản lý, điều hành hoạt động khoa học – công nghệ; công tác biên tập, xuất bản; công tác hợp tác quốc tế; công tác thanh tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; phối hợp thực hiện công tác liên kết đào tạo thường xuyên và quan hệ doanh nghiệp;
 2. Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và điều hành công tác chuyên môn, giảng dạy của khoa được giao phụ trách.
 3. Chỉ đạo trực tiếp các đơn vị: Khoa Y – Dược; Phòng Thanh tra – Khảo thí – Kiểm định chất lượng; Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế; Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.
 4. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Phó Chủ hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Trưởng ban Ban biên tập, Trang thông tin điện tử tổng họp của Trường.
 5. Chỉ đạo, điều hành các tổ chức phối hợp thuộc trường theo quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, khi cá nhân được phân công phụ trách.
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên: Đinh Thị Thái Hà
Sinh năm: 1972
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Điện thoại:           
Email:

Phụ trách công tác:

 1. Chỉ đạo, điều hành các tổ chức phối hợp thuộc trường theo quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, khi cá nhân được phân công phụ trách.
 2. Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua – Khen thưởng;
 3. Chỉ đạo trực tiếp các đơn vị: Khoa Sư phạm, Khoa Kinh tế; Khoa Cơ bản; Khoa Ngoại ngữ và Tiếng Dân tộc thiểu số; Khoa Văn hóa – Nghệ thuật.
 4. Giúp Hiệu trưởng theo dõi chỉ đạo và quản lý, điều hành công tác: chuyên môn, giảng dạy, công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, giáo trình của các khoa (trừ Khoa Y – Dược); phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo; phối hợp thực hiện công tác đào tạo thường xuyên và quan hệ doanh nghiệp.
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.