Trò chơi hàng đầu | Game bài đổi thưởng uy tín

CCHC & CĐS

game bài đổi thưởng uy tín TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG HỘI THI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-SNV ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về tổ chức Hội thi Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2023 và Quyết định số 02/QĐ-BTCHT ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Ban Tổ chức Hội thi Cải cách hành chính năm 2023 về việc ban hành Thể lệ Hội thi Cải cách hành chính năm 2023, game bài đổi thưởng uy tín đã xây dựng Kế hoạch số 565/KH-CĐCĐ ngày 31 tháng 7 năm 2023 về việc tham gia Hội thi Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2023.

Theo Kế hoạch, Nhà trường triển khai nội dung Kế hoạch số 56/KH-SNV của Sở Nội vụ và Quyết định số 02/QĐ-BTCHT của Ban Tổ chức Hội thi Cải cách hành chính năm 2023 đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trường nhằm khuyến khích viên chức, người lao động tích cực tham gia Hội thi, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ viên chức, người lao động về tầm quan trọng, mục tiêu, nội dung của công tác cải cách hành chính gắn với định hướng chuyển đổi số trên các lĩnh vực; phát huy tính tích cực, chủ động và vai trò của đội ngũ viên chức trong công tác tuyên truyền và góp phần thực hiện đạt mục tiêu Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2030; tăng trải nghiệm, tương tác và góp ý của viên chức đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến, góp phần từng bước hoàn thiện, nâng dần chất lượng cung cấp dịch vụ công của tỉnh./.